Verksamhet

Vi arbetar för varje individs rätt till en rättvis rättegång och hennes rätt att företrädas av oberoende ombud inför domstol samt för att stärka rättsstatens principer och skyddet av de mest utsatta gruppernas och individernas rättigheter. Detta är särskilt viktigt i länder där omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna är en ständigt återkommande företeelse.

 

Advokater utan Gränser verkar för ökad kunskap om advokatens roll i det juridiska systemet och det juridiska systemets oberoende.

 

På internationell nivå arbetar Advokater utan Gränser med att bistå advokater vars självständighet ifrågasätts eller utsätts för påtryckningar.

 

Våra projekt har bestått av uppdrag i Turkiet, Kina, Serbien-Montenegro, Vietnam m.fl. Uppdragens syfte är bland annat att stödja advokater och övervaka rättegångar. Advokater utan Gränser deltar i rundabordskonferenser, seminarier och andra forum för att förbättra kontakter med enskilda organisationer, opinionsgrupper och frivilliga organisationer. Uppdragen rymmer även utbildning för advokater och jurister och seminarieverksamhet i olika rättsfrågor, exempelvis kring frågan om dödsstraff.

 

För våra medlemmar anordnar Advokater utan Gränser utbildningar, seminarier, medlemsprojekt m.m. För mer information om hur du blir medlem, se menyn ovan.

 

För att bevara vårt oberoende är vi tacksamma om du vill stödja arbetet genom att ge oss ett bidrag.

Visa alla projekt

Kallelse till föreningsstämma 2024

27 mars, 2024

Advokater utan Gränser får härmed kalla till föreningsstämma

Torsdagen den 25 april 2024 kl. 18:00

KRIM advokater, Bolinders plan 2, Stockholm
Insläpp från kl. 17:30. Vi bjuder på enklare förtäring före stämman.
Anmälan är obligatorisk och ska vara styrelsen tillhanda
senast den 18 april 2024 per e-post till anna.wahlstrom@wadvokat.se.

——————————————–
I enlighet med stadgarna kommer dagordningen att utgöras av följande punkter:
1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av rösträknare samt två justeringsmän
4. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av föreningsstämman
5. Fastställelse av röstlängd
6. Godkännande och fastställande av dagordning
7. Presentation och godkännande av verksamhets- och revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
10. Val av ordförande och styrelse för period av ett år
11. Val av revisor/-er
12. Val av valberedning för en period av ett år
13. Motioner samt förslag från styrelsen
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande
Motioner skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och skickas
till adress louise@krimadvokater.se senast den 11 april 2024.

 

För rösträtt vid årsstämman krävs att medlemsavgift har betalats. Vänligen skriv ut bevis på din
betalning och ta med till årsmötet om du betalar i nära anslutning till mötet.

Om du ännu inte har betalat medlemsavgift är pg 67 67 78-4. Medlemsavgifter är:
Advokat – 300 kr
Biträdande jurist och privatperson – 200 kr
Studerande – 100 kr

Årets valberedning består av advokat Madeleine Onnela, info@advokatonnela.se.

Varmt välkomna!
Louise Gunvén
Ordförande

Ladda ned PDF