Om oss

Syftet

Advokater utan Gränser har sedan starten 1998 arbetat för rättssamhället och advokaters oberoende.

Vi bistår advokater vars självständighet ifrågasätts eller som utsätts för påtryckningar. Många advokater drabbas själva av förföljelse för att de utför sitt arbete. Exempelvis kan de drabbas av obefogade åtal, frihetsberövanden, yrkesförbud och reseförbud för att de utför sitt arbete som advokater.

Advokater utan Gränser verkar för ökad kunskap om advokatens roll i det juridiska systemet.

Våra projekt har bestått av uppdrag i Turkiet, Kina, Serbien-Montenegro, Vietnam m.fl. Uppdragens syfte är bland annat att stödja advokater och övervaka rättegångar.

Advokater utan Gränser deltar i rundabordskonferenser, seminarier och andra forum för att förbättra kontakten med enskilda organisationer, opinionsgrupper och frivilliga organisationer. Uppdragen rymmer även utbildning för advokater och jurister och seminarieverksamhet i olika rättsfrågor, exempelvis kring frågan om dödsstraff.

Kärnan i vår verksamhet

AUG är en ideell partipolitisk obunden organisation som har till uppgift att inom och utom Sverige tillvarata de mänskliga rättigheterna och verka för rättsstatens principer.

AUG arbetar för ett fritt och oberoende advokatväsende vilket är en absolut förutsättning för rättsstatens upprätthållande.

AUG:s grundläggande princip är individens rätt till en rättvis rättegång.

AUG bistår advokater/ advokatorganisationer i deras arbete för mänskliga rättigheter.

AUG:s medlemmar arbetar ideellt och samarbetar med andra oberoende organisationer som verkar för mänskliga rättigheter.