Advokater utan Gränser bildades 1998 och organiserar advokater och biträdande jurister som tagit till sin uppgift att arbeta för de grundläggande mänskliga rättigheterna över hela världen.

Klicka här för att ta del av AUG:s stadgar.

Vi arbetar för varje individs rätt till en rättvis rättegång och hennes rätt att företrädas av oberoende ombud inför domstol samt för att stärka rättsstatens principer och skyddet av de mest utsatta gruppernas och individernas rättigheter. Detta är särskilt viktigt i länder där omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna är en ständigt återkommande företeelse.

På internationell nivå arbetar Advokater utan Gränser för att förebygga och lösa konflikter i enlighet med rättsstatens principer och bistår advokater vars självständighet ifrågasätts eller utsätts för påtryckningar.

Advokater utan Gränser verkar för ökad kunskap om advokatens roll i det juridiska systemet och deltar i att bygga upp och utveckla fristående advokatorgansiationer. Därutöver verkar vi också för att etablera och trygga oberoende juridiska system världen över.

Våra projekt har bestått av uppdrag i Turkiet, Kina, Serbien-Montenegro, Vietnam m.fl. Uppdragens syfte är bland annat att stödja advokater och övervaka rättegångar. Advokater utan Gränser deltar i rundabordskonferenser, seminarier och andra forum för att förbättra kontaken med enskilda organisationer, opinionsgrupper och frivilliga organisationer inom våra projektländer. Uppdragen rymmer även utbildning för advokater och jurister och seminarieverksamhet i olika rättsfrågor, exempelvis kring frågan om dödsstraff.

För våra medlemmar anordnar Advokater utan Gränser utbildningar, seminarier, medlemsprojekt m.m. (för mer information om hur du blir medlem, se menyn ovan).

Advokater utan Gränser är anslutet till Avocat sans Frontières- World, vars medlemmar består av ett tiotal nationella avdelningar. Världsorganisationen bildades 1992 och har sitt säte i Bryssel.

Advokater utan Gränser organiserar har i dagsläget 300 medlemmar och sitt huvudkontor på Riddargatan 16 i Stockholm.

Verksamheten är resurskrävande och vi är därför tacksamma om du vill stödja arbetet genom att ge oss ett bidrag.