Verksamhet

Vi arbetar för varje individs rätt till en rättvis rättegång och hennes rätt att företrädas av oberoende ombud inför domstol samt för att stärka rättsstatens principer och skyddet av de mest utsatta gruppernas och individernas rättigheter. Detta är särskilt viktigt i länder där omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna är en ständigt återkommande företeelse.

 

Advokater utan Gränser verkar för ökad kunskap om advokatens roll i det juridiska systemet och det juridiska systemets oberoende.

 

På internationell nivå arbetar Advokater utan Gränser med att bistå advokater vars självständighet ifrågasätts eller utsätts för påtryckningar.

 

Våra projekt har bestått av uppdrag i Turkiet, Kina, Serbien-Montenegro, Vietnam m.fl. Uppdragens syfte är bland annat att stödja advokater och övervaka rättegångar. Advokater utan Gränser deltar i rundabordskonferenser, seminarier och andra forum för att förbättra kontakter med enskilda organisationer, opinionsgrupper och frivilliga organisationer. Uppdragen rymmer även utbildning för advokater och jurister och seminarieverksamhet i olika rättsfrågor, exempelvis kring frågan om dödsstraff.

 

För våra medlemmar anordnar Advokater utan Gränser utbildningar, seminarier, medlemsprojekt m.m. För mer information om hur du blir medlem, se menyn ovan.

 

För att bevara vårt oberoende är vi tacksamma om du vill stödja arbetet genom att ge oss ett bidrag.